หัวหน้าหน่วย

หัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยเวชระเบียน

นายไพรัตน์ มาวัน

หน่วยเวชสถิติ

นางรัชนีพร ชมภูโชติสถิตย์

หน่วยข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

นายสุรศักดิ์ ศรีเสาร์